Contractmanagement

Traditionele contractvormen kennen een heldere verdeling van verantwoordelijkheden tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers. Met name na de introductie van Design & Construct-contracten is contractmanagement een steeds belangrijkere rol gaan spelen.

Door de komst van D&C-contracten is de rolverdeling tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers significant veranderd. Verantwoordelijkheden met betrekking tot engineering en realisatie zijn verschoven van opdrachtgever naar opdrachtnemer. Tegelijkertijd is de verantwoording van besteding van publieke gelden voor opdrachtgevers steeds belangrijker geworden. Deze ontwikkelingen hebben geleid tot een toenemende aandacht voor het aantoonbaar beheersen van de contractueel overeengekomen eisen en afspraken. Het vinden van overeenstemming over – en het documenteren van contractwijzigingen vormt een belangrijk onderdeel van contractmanagement.

ProMAG kan door haar uitgebreide ervaring met UAV89, UAV2012, RAW en UAV-GC contracten voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers de rol van contractmanager invullen. We behartigen deze rol vanuit een integere aanpak waarbij het respecteren van de contractuele afspraken en de wederzijdse belangen centraal staat.